Aktualności

13-01-2022

Przerwa w dostawie ciepła ul. Znanieckiego 12

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z wymianą układu pomiarowego przez Veolia Energia Poznań S.A. pod adresem ul. Znanieckiego 12 w dniu 13.01.2022 roku w godz. 09:00-12:00 wystąpią zakłócenia w dostawie ciepła.  Za utrudnienia przepraszamy.

» czytaj więcej «

29-12-2021

Zawieszenie postępowania ws. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Czapla

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30.11.2021r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka" informuje, że do Spółdzielni wpłynęło z Urzędu Miasta Poznania postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą oraz dwoma mikroinstalacjami fotowoltaicznymi o mocy do 50 kW”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 22/9, 22/10, 22/11, ark. 26, obręb Winiary położonych w Poznaniu ul. Czapla.  
   

» czytaj więcej «

20-12-2021

Wygrana przed NSA ws. wód opadowych !!!

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. W ubiegłym tygodniu doręczone zostało nam uzasadnienie wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego z 3 listopada 2021 r. wydanego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez naszą Spółdzielnię.
 
Sprawa dotyczyła zgodności z prawem zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z 3 grudnia 2019 r. Przyczyną kwestionowania tego zarządzenia był wadliwy (w ocenie Zarządu oraz obsługi prawnej Spółdzielni) sposób określania wysokości opłat za odprowadzanie wód. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził słuszność zarzutów zawartych w skardze i stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.
 
Rozstrzygnięcie to oznacza odpadnięcie podstawy naliczania wspomnianych opłat za okres od grudnia 2019 r. do końca marca 2021 r. 
 
Po korzystnych dla Spółdzielni wyrokach wydanych w procesie Spółdzielni z Miastem Poznań – Zarząd Dróg Miejskich (o których informowaliśmy w zakładce Aktualności dnia 13.05.2019 r. oraz 12.03.2021 r.), Spółdzielnia uniknie wadliwie naliczanych opłat za ponad 3 lata (od początku 2018 r. do końca marca 2021 r.).
 
Przypominamy, że SM Wielkopolanka jest jedną z nielicznych spółdzielni mieszkaniowych w Poznaniu, które zdecydowały się na podjęcie kroków prawnych w związku ze znacznym podwyższeniem opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Ostatnie rozstrzygnięcie NSA potwierdza słuszność decyzji o sprzeciwieniu się podwyższonym opłatom i podjęciu w tej sprawie wszystkich możliwych działań prawnych.
 
Z poważaniem,
Zarząd SM „Wielkopolanka”
 

» czytaj więcej «

30-11-2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Czapla

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka’ informuje, że do Spółdzielni wpłynęło z Urzędu Miasta Poznania zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą oraz dwoma mikroinstalacjami fotowoltaicznymi o mocy do 50 kW”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 22/9, 22/10, 22/11, ark. 26, obręb Winiary położonych w Poznaniu ul. Czapla. Spółdzielnia analizuje otrzymane materiały. Z dokumentami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu.

» czytaj więcej «

24-09-2021

Ogłoszenie ws. anonimów dot. planów budowy miejsc parkingowych przy ul. św. Rocha 19 w Poznaniu

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie anonimowa grupa osób (podpisująca się jako „Sąsiedzi”) zaczęła rozpowszechniać anonimy zawierające fałszywe informacje dotyczące planów budowy miejsc parkingowych przy ul. św. Rocha 19 w Poznaniu. Osoby te usiłują wprowadzić Państwa w błąd, nie odważając się przy tym na ujawnienie swojej tożsamości. W celu przeciwdziałania próbom manipulacji wyjaśniamy, że:
 
1.Propozycja budowy nowych miejsc parkingowych powstała w związku ze zgłaszanym przez mieszkańców zapotrzebowaniem, a nie planami „dogęszczenia osiedla”.
2.Decyzja w sprawie budowy miejsc parkingowych zostanie podjęta przez mieszkańców. Władze Spółdzielni nie zajmują stanowiska w tej sprawie. Nowe miejsca postojowe nie powstaną, jeśli taka będzie decyzja mieszkańców.
3.Aktualnie nie jest przeprowadzane referendum lecz konsultacje społeczne – nawet 
w tak prostej kwestii anonimowi „Sąsiedzi” wprowadzają Państwa w błąd.
 
Niniejszy komunikat motywowany jest tym, by mogli Państwo swobodnie zająć stanowisko w sprawie budowy miejsc postojowych w oparciu o rzetelne informacje, a nie wprowadzające w błąd anonimy.
 
Z poważaniem
Zarząd SM „Wielkopolanka”
 
 
 

» czytaj więcej «

13-09-2021

Uruchomienie centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że zleciła firmie Veolia Energia Poznań SA uruchomienie centralnego ogrzewania z dniem 15 września 2021r.

» czytaj więcej «

13-09-2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących miejsc parkingowych przy ul. św. Rocha 19 w Poznaniu

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 20.09.2021 r. do 30.11.2021 r. będą się odbywały konsultacje społeczne dot. miejsc parkingowych przy ul. św. Rocha 19 w Poznaniu.  Prosimy o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem. W związku z licznymi zapytaniami o lokalizację planowanego parkingu załączamy również mapkę osiedla z zazanczonym parkingiem.

 

» czytaj więcej «

31-08-2021

Przeniesienie własności gruntów ul. Leszka, Witosława, Sędziwoja

Szanowni Państwo,
informujemy, że 26 lipca 2021 r. został doręczony wyrok z uzasadnieniem wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie przeniesienia własności gruntów przy ul. Leszka 31 A - L, ul. Witosława 3 A - E, ul. Sędziwoja 4 A - C. Sąd Okręgowy po 8 latach toczącego się procesu i powoływania biegłych sądowych oddalił żądanie Spółdzielni o przeniesienie przez Miasto Poznań prawa własności gruntu, na którym wzniesiona została przez Spółdzielnię część budynku.
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wniesieniu apelacji. Nie zgadzamy się z interpretacją przepisów przyjętą przez Sąd Okręgowy oraz ze stanowiskiem, które prowadzi do uniemożliwienia ustanawiania odrębnej własności lokali na rzecz mieszkańców lokalizacji przy ul. Leszka 31 A - L, ul. Witosława 3 A - E, ul. Sędziwoja 4 A - C. 
W naszej ocenie przeniesienie własności gruntu na Spółdzielnię jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem. Stanowisko to jest w dodatku poparte wcześniejszym, prawomocnym rozstrzygnięciem w podobnej sprawie, która dotyczyła nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Umińskiego. Wydany wówczas wyrok w całości uwzględniał żądanie Spółdzielni.
Biorąc powyższe pod uwagę jedyną możliwością było odwołanie się od wyroku Sądu I instancji. Apelacja od wyroku została już złożona do Sądu. Poinformujemy Państwa o wyniku postępowania apelacyjnego.
   Z poważaniem
          Zarząd Spółdzielni
 

» czytaj więcej «

14-06-2021

Komunikat ws budowy parkingu przy ul. Św. Rocha 19

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy komunikat dot. budowy parkingu przy ul. Św. Rocha 19 w Poznaniu.                                                               KOMUNIKAT    

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni 
 

» czytaj więcej «

07-05-2021

Kolejny sukces Spółdzielni !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” z satysfakcją informuje, że po 4 latach toczącego się postępowania otrzymała decyzję od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o nakazie rozbiórki przez inwestora T-Mobile Polska S.A. stacji bazowej telefonii komórkowej. Stacja ta, zlokalizowana jest na dachu budynku przy ul. Wilczak 12a w Poznaniu (dom studencki „Hipokrates” należący do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Z uzasadnieniem powyższej decyzji można zapoznać się poniżej.                                     

 

» czytaj więcej «

18-03-2021

Szlaban ul. Św. Rocha 19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że zostały zablokowane kody administracyjne do otwierania szlabanu na ul. Św., Rocha 19. Prosimy o otwieranie szlabanu przy pomocy pilota lub bezpośrednio z mieszkania za pomocą domofonu.

» czytaj więcej «

12-03-2021

Prawomocna wygrana Spółdzielni ws. wód opadowych !!!

Szanowni Państwo,

z dużą satysfakcją informujemy, że Spółdzielnia prawomocnie wygrała proces z Miastem Poznań – ZDM w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
 
Przypominamy, że Spółdzielnia wytoczyła proces przeciwko Miastu Poznań – ZDM w związku ze znacznym podwyższeniem opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zdaniem Miasta Poznań – ZDM, podstawę do podwyżek dawały znowelizowane w 2018 roku przepisy ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 
Po korzystnym dla Spółdzielni wyroku z dnia 24 kwietnia 2019 r. (o którym informowaliśmy w zakładce Aktualności dnia 13.05.2019 r.) Miasto Poznań – ZDM wniosło apelację do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
 
Dnia 3 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w całości apelację Miasta Poznań - ZDM. Wyrok ten jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu (także w drodze kasacji, z uwagi na przedmiot sprawy).
 
Negatywny wynik tego sporu musiałby przełożyć się na podwyższenie opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez członków Spółdzielni. Łączna kwota podwyższonych opłat w latach 2018-2020 wyniosłaby niemal 230 000 zł. Uzyskane rozstrzygnięcie uznajemy zatem za duży sukces, tym większy, że SM Wielkopolanka jest jedną z nielicznych spółdzielni mieszkaniowych w Poznaniu, które zdecydowały się na proces sądowy w tej sprawie.
 
Z poważaniem,
Zarząd SM „Wielkopolanka”
 

» czytaj więcej «

18-02-2021

Plan remontowy na rok 2021

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 25 stycznia 2021 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2021. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.  

» czytaj więcej «

04-11-2020

Usługi dla seniorów w czasie pandemii

Szanowni Państwo, w zwiazku z zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej w kraju i naszym mieście informujemy, że Miasto Ponzań ponownie uruchomiło usługi Zakupy dla seniorów i Telefon Serdeczności. Ponadto, jestr również dostępny Telefon Porad Cyfrowych. W załączniku znajdziecie Państwo plakaty z informacjami.

» czytaj więcej «

08-09-2020

Komunikat dot. organizacji Walnego Zgromadzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego

Nawiązując do wcześniejszego komunikatu skierowanego do członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka w Poznaniu,  Rada Nadzorcza i Zarząd uprzejmie informują, że przepisy prawne dotyczące terminów odbycia corocznych walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych nie uległy zmianie. Walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 tygodni od odwołania stanu epidemii. W zgodnej ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej organizacja Walnego Zgromadzenia wiązałaby się w aktualnej sytuacji z istotnym ryzykiem dla jego uczestników. Nie została w związku z tym podjęta do tej pory decyzja o zwoływaniu Walnego Zgromadzenia. 

 
W zakresie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z uzyskanej opinii prawnej, Spółdzielnia ogranicza się na razie do złożenia niezatwierdzonego sprawozdania finansowego. Gdy pojawi się możliwość bezpiecznego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i zostanie na nim podjęta uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zatwierdzone sprawozdanie zostanie uzupełniająco złożone w sądzie rejestrowym.

» czytaj więcej «

03-09-2020

Uruchomienie ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że w związku z planowanym uruchomieniem ogrzewania, 7 września br. napełnione zostają wszystkie instalacje grzewcze. Prosimy o nastawienie zaworów grzejnikowych na maksymalną wartość. Czynność ta pozwoli na skuteczne odpowietrzenie instalacji. Uruchomienie centralnego ogrzewania nastąpi 14 września 2020 roku.

 
 

» czytaj więcej «

22-06-2020

Zasady funkcjonowania w miejscach przeznaczonych do zabawy dzieci w dobie COVID-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" w załączeniu przedstawia zasady funcjonowania w miejscach przeznaczonych do zabawy dzieci w dobie COVID-19.

» czytaj więcej «

06-05-2020

Walne Zgromadzenie w roku 2020

W związku z epidemią koronawirusa nie został jeszcze ustalony termin tegorocznego Walnego Zgromadzenia. Sytuacja jest jak na razie zbyt niepewna, by prognozować, kiedy możliwe będzie bezpieczne zorganizowanie obrad. Informujemy jednocześnie, że przepisy wprowadzone w związku z epidemią przesunęły terminy, które normalnie skutkowały obowiązkiem zwołania Walnego Zgromadzenia w pierwszym półroczu każdego roku kalendarzowego.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przesunięty został również termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego – do 30 września 2020 r.

 
W obecnej sytuacji uzasadnione i zgodne z prawem jest zatem wstrzymanie się z decyzją o terminie zwołania walnego zgromadzenia. Sytuacja jest jednak na bieżąco monitorowana. Poinformujemy Państwa niezwłocznie, gdy zmiana okoliczności lub przepisów prawa będą uzasadniały zwołanie Walnego Zgromadzenia.

» czytaj więcej «

07-04-2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z COVID-19

Prosimy o zapozananie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Ogłoszenie

» czytaj więcej «

23-03-2020

Kontakt -Dział Techniczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że w przypadku występowania utrudnionego kontaktu telefonicznego z Działem Technicznym Spółdzielni i problemami w zgłaszaniu pilnych awarii prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami: - Pan Kowal Jan tel. 600 494 028 - Pan Nowak Zygmunt tel. 600 494 031 - Kierownik Działu Technicznego - Pan Kowalewski Dariusz tel. 664 468 808

 

» czytaj więcej «

16-03-2020

KOMUNIKAT- KORONAWIRUS

Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Wielkopolanka” informuje, że w związku z koronawirusem zamyka dla interesantów z dniem 16.03.2020 r. biura Spółdzielni. Prosimy o zgłaszanie i załatwianie wszelkich spraw wyłącznie telefonicznie lub mailowo – do odwołania.

Zarząd S.M. “ Wielkopolanka”

» czytaj więcej «

13-02-2020

ECZYNSZ - Obowiązujące Regulaminy oraz Statut Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że od dnia 24.02.2020 r. będzie możliwość zapoznania się z obowiązującymi Regulaminami oraz Statutem Spółdzielni tylko przez usługę informacyjną ECZYNSZ dla osób posiadających tytuły prawny do lokali. Powyższe dokumenty są dostępne po zalogowaniu w zakładce E-CZYNSZ lub przez stronę www.eczynsz.wielkopolanka.pl w zakładce „Menu”/ „Dokumenty SM”. Regulaminem ogólnie dostępnym jest "Regulamin porządku domowego". Wszyscy zainteresowani aktywowaniem bezpłatnej usługi ECZYNSZ, dającą możliwość zapoznania się poprzez Internet ze stanem opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji oraz z Regulaminami i Statutem Spółdzielni proszeni są o zgłoszenie się wraz z dowodem tożsamości do spółdzielni celem wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego.

 

» czytaj więcej «

12-02-2020

Instrukcja segregacji odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" poniżej prezentuje instrukcję segregacji odpadów komunalnych oraz informację o możliwości samodzielnego i bezpłatnego przekazania odpadów problemowych.

 

» czytaj więcej «

21-01-2020

Zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie dróg wewnętrznych ul. Czapla 21, ul. Św. Rocha 19 A-P, ul. Wojskowa 9

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” informuje, że w dniu 25 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów zmian stałej organizacji ruchu w zakresie dróg wewnętrznych nieruchomości ul. Czapla 21, ul. Św. Rocha 19 A - P oraz ul. Wojskowej 9 w Poznaniu. W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie oznakowania poziomego i pionowego na powyższych nieruchomościach.

» czytaj więcej «

21-01-2020

Plan remontowy na rok 2020

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 20 stycznia 2020 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2020. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

11-10-2019

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Wilczak 12 A – wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r.


Spóldzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w nawiazaniu do informacji zamieszonej na stronie internetowej z dnia 17 stycznia 2017 roku, z nieskrywana satysfakcja zawiadamia, iz po wszczeciu postepowania na wniosek Spóldzielni, Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 roku oddalil skarge T – Mobile Polska S. A. z siedziba w Warszawie, na decyzje Glównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 pazdziernika 2018 roku, stwierdzajaca niewaznosc decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej T-Mobile Polska S. A., pozwolenia na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Wilczak 12 A w Poznaniu.

» czytaj więcej «

13-05-2019

Wyrok I instancji ws. wód opadowych

Szanowni Państwo,

7 stycznia 2019 r. informowaliśmy o wszczęciu procesów w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przypominamy, że Miasto Poznań – ZDM oraz Aquanet S.A. przyjęły, że obowiązująca od początku roku 2018 ustawa Prawo wodne oraz znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dały podstawę do podwyższenia opłat za świadczenie usług. Spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową w celu zakwestionowania tego stanowiska.

» czytaj więcej «

24-04-2019

Utworzenie funduszu celowego na sfinansowanie dostawy i montażu szlabanu ul. Czapla 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ankietowego w sprawie postawienia szlabanu przy wjeździe na osiedle położone przy ul. Czapla 21, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, w sprawie utworzenia funduszu celowego na sfinansowanie dostawy i montażu szlabanu na lokalizacji Spółdzielni stanowiącej nieruchomość przy ul. Czapla 21 w Poznaniu.

» czytaj więcej «

05-04-2019

Umowa ubezpieczeniowa Uniqa TU S.A.- formularz

Spóldzielnia Mieszkaniowa " Wielkopolanka" informuje, ze od 01.04.2019 r. zawarla umowe ubezpieczeniowa z towarzystwem UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. W zwiazku z powyzszym zalaczamy aktywny formularz. Formularz ten jest dostepny takze w zakladce Formularze na naszej stronie internetowej.

» czytaj więcej «

30-01-2019

Plan remontowy na rok 2019

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 28 stycznia 2019 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2019. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

07-01-2019

Informacja w sprawie wód opadowych

» czytaj więcej «

10-12-2018

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania, po drugich konsultacjach.

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Szelągowska i ul. Wilczak w Poznaniu.

» czytaj więcej «

26-06-2017

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Szelągowska i ul. Wilczak w Poznaniu.

» czytaj więcej «

17-01-2017

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” zawiadamia, że skierowała pisma do Urzędu Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o możliwości naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego podczas budowy masztu telefonii komórkowej na budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A. Ponadto Spółdzielnia złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Spółdzielni za stronę, w postępowaniu administracyjnym oraz o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej budowy przedmiotowego masztu.  

» czytaj więcej «

27-11-2015

Zmiana adresu siedziby Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje o mającej nastąpić wkrótce zmianie adresu siedziby Spółdzielni.

» czytaj więcej «

01-06-2009

Ujednolicone umowy gospodarzy domów

Od 1 czerwca 2009 roku gospodarze wszystkich budynków SM Wielkopolanka mają ujednolicone umowy o świadczenie usług porządkowych.

» czytaj więcej «

Akty prawne


     Regulaminy


     Regulamin porządku domowego


     Statut Spółdzielni

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".